படைப்பாளிகளின் தொகுப்பு முயற்சிகளுக்கு துணை நிற்கும் நிறுவனம் தமிழ் அலை.
அழகிய, தரமான அச்சு முயற்சிகளுக்கு தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் tamilalai@gmail.com

வெள்ளி, 23 மார்ச், 2007

தமிழ் அலை இலக்கிய அலை

தமிழ் அலை ஊடக உலகம்
தமிழ் இலக்கிய உலகில் புதிய கோணத்தில் இயங்க முற்படும்.
தமிழர் வாழ்வுக்கான கலை இலக்கிய பதிவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து தொடர்ந்து இயங்கும்.